• Külastuskeskuse territooriumil ei ole lubatud kahjustada hooneid ja ümbritsevat keskkonda, ronida üle aedade, katustest roogu tõmmata ja prügi maha visata.
 • Külastuskeskuse territooriumil ei tarbita alkoholi ega suitsetata.
 • Külastuskeskuse territooriumil ei sõideta auto, mootorratta ega jalgrattaga.
 • Pikniku pidamine külastuskeskuse territooriumil on lubatud, kuid see tuleb eelnevalt kooskõlastada keskuse töötajaga.
 • Kaasavõetud koduloom peab olema rihma otsas ja suukorvistatud.
 • Tule tegemine külastuskeskuse territooriumil on rangelt keelatud.
 • Alla 10-aastased lapsed pääsevad külastuskeskusse vaid koos täiskasvanud saatjaga.
 • Külastuse ajal vastutavad alaealiste laste tegevuse ja tervisliku seisundi eest nende vanemad või täiskasvanud saatjad. Lemmikloomade tegevuse eest vastutavad nende omanikud.
 • Külastuskeskuse territooriumile on lubatud siseneda oma söögi ja joogiga, kuid selle tarbimisel tuleb arvestada keskuse üldise heakorraga ja ei tohi häirida kaaskülastajaid. Oma söögi ja joogi tarbimisest tekkivat prügi ei tohi jätta keskuse territooriumile.
 • Ebakaines olekus külastajaid keskuse territooriumile ei lubata.
 • Müüdud pileteid tagasi ei osteta.
 • Teisi külastajaid häiriva pideva müra tegemine ei ole lubatud.
 • Pildistamine enda tarbeks on külastuskeskuse territooriumil lubatud. Muudel eesmärkidel, nagu reklaam, ajalehefotod, jne, pildistamiseks ja filmimiseks tuleb pildistamine eelnevalt kooskõlastada külastuskeskuse tegevjuhiga.