Ostutingimused 
I     Virtuaalne külastuskeskus ja muud ostud
1. Filmi Vargamäe veebipoe omanik on MTÜ Filmi Vargamäe, registrikood 80553641, asukohaga Tüviste Vastse-Roosa küla Rõuge vald Võrumaa 66013. MTÜ Filmi Vargamäe (edaspidi ka külastuskeskus) müüb pileteid sisselogimise näol Filmi Vargamäe virtuaalsesse külastuskeskusesse mobiilirakenduse kaudu või arvutipõhiselt kasutamiseks, samuti pileteid külastuskeskuse füüsilise keskkonna külastamiseks, üritustele külastuskeskuses ning trükiseid ja meeneid külastuskeskuses ning külastuskeskuse e-poes.
2. Külastuskeskusel on õigus teha muudatusi teenuste valikus, sisus ja hinnastamises. Muudatustest antakse teada kodulehel vastavate andmete uuendamise kaudu. Jättes piletit ostes külastuskeskusele oma kontaktandmed, saadab  külastuskeskus info oluliste muudatuste kohta ostja e-posti aadressile.
3. Virtuaalse külastuskeskuse külastamiseks tuleb osta pilet, milleks tuleb sisse logida virtuaalsesse külastuskeskusesse vastaval veebilehel. Sisselogimiseks skaneerib ostja objekti QR-koodi või klikib vastaval objektil Filmi Vargamäe virtuaalsel kaardil oma nutiseadmes või arvutis ning jälgib seejärel avanenud lehtedel antud juhiseid sisselogimise kohta. Pärast sisselogimist aktiveeritakse virtuaalse keskuse pääse, mis kehtib 12 tundi. Sisselogimise õnnestumise kohta saab ostja kinnituse pärast makse teostamist, kui vastaval veebilehel avaneb tekst "Makse teostatud. Kliki nupul "Tagasi kaupmehe juurde", et lõpetada toiming ja pöörduda koos tulemusega tagasi kaupmehe saidile." Pärast nupul klikkimist pääseb ostja virtuaalset külastuskeskust kasutama. Ostjal ei ole ostust taganemise õigust, sest ostetav teenus vastab võlaõigusseaduse § 53 lõikele 4 - ostust taganemine ei ole võimalik, kuna virtuaalse külastuskeskuse pääse aktiveeritakse koheselt pärast ostu sooritamist ja see jääb iga kord konkreetsele ostjale avatuks 12 tunniks.
4. Külastaja peab enne virtuaalse külastuskeskuse pileti ostmist (sisselogimist) veenduma, et tema mobiilirakendus või arvutiühendus võimaldab virtuaalset külastuskeskust kasutada (nt interneti kiirus on piisav virtuaalsete rakenduste, nt videote vaatamise, jaoks - vähemalt 3G). Külastuskeskus ei vastuta külastaja mobiilirakendusest ega arvutiühendusest tingitud tõrgete eest virtuaalse külastuskeskuse kasutamisel. Külastaja kohustub virtuaalse külastuskeskuse pileti ostmisel ja kasutamisel järgima kõiki virtuaalse külastuskeskuse juhiseid ning tingimusi. Külastaja kohustub mitte alla laadima ega muul viisil salvestama, töötlema ega levitama virtuaalse külastuskeskuse infot ning materjale.
5. Füüsilise külastuskeskkonna ja külastuskeskuses toimuvate ürituste külastaja peab piletiostu sooritamisel e-poe kaudu (või kaugostuna e-posti teel) tagama, et soetatud piletit on võimalik taasesitatavas vormis (nt väljaprinditult) esitada kontrollimiseks külastuskeskuses koha peal. Juhul kui üritus külastuskeskuses jääb ära, ostetakse piletid ühe nädala jooksul tagasi, muudel juhtudel pileteid tagasi ei osteta ning ümber ei vahetata. Üritusele õigeks ajaks kohale jõudmine on piletiostja oma vastutus. Hilinejad ja alkoholijoobes külastajad üritusele ei pääse. Külastuskeskus ei kompenseeri kasutamata jäänud pileteid. Ürituse jäädvustamine ilma külastuskeskuse eelneva nõusolekuta ei ole lubatud.
6. Broneeringud külastusteks, üritustele ning muud tellimused tehakse kodulehe e-poe või broneerimisvormi kaudu. Broneeringu või muu tellimuse tegemisel korrektselt täidetud tellimusvormi saamise järel saadab külastuskeskus ostjale tellimuse kohta arve. Pärast arve laekumist saadab külastuskeskus ostjale tellimuse kinnituse koos e-piletitega, mille ostja prindib välja ja võtab külastusele / üritusele kaasa. Broneeringuid ega tellimusi ei kinnitata enne arve laekumist. Broneeringute ja muude tellimuste tegemisel järgib ostja e-poes / kodulehel olevaid juhendeid ja lisainfot.
7. Külastuskeskuses ja e-poes saab oste sooritada eurodes (€). Tasumine käib arve alusel vastavalt eelkirjeldatule või pangalingi kaudu koostöös Maksekeskusega, mis võimaldab lihtsalt ja turvaliselt maksta interneti kaudu tehtud ostude eest.
8. Kui ostjal on külastuskeskuse veebipoe osas pretensioone, tuleb need esitada www.filmivargamae.ee lehel asuva tellimusvormi kaudu. Kui ostja ja külastuskeskus ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalikpöörduda tarbijavaidluste komisjoni või Tartu Maakohtu poole.
II     Soodustused
Sõltuvalt külastusest ja/või üritusest kohaldatakse piletiostul soodustusi vastavalt piletiinfos ja/või ürituse reklaamis näidatule. Märge "sooduspilet" tähendab järgmist hinnasoodustust: pensionärid ja õpilased (kui vastavas piletiinfos ja/või reklaamis ei ole märgitud teisiti). Märge "perepilet" tähendab tavaliselt järgmist hinnasoodustust: 2 täiskasvanut ja 2 last vanuses 4-14 (kui piletiinfos ja/või reklaamis ei ole märgitud teisiti). Soodustused kehtivad koos soodustust tõendava dokumendiga.

Privaatsustingimused
I     Üldsätted
1. Käesolevad privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja MTÜ Filmi Vargamäe (edaspidi andmetöötleja).
2. Andmesubjekt privaatsustingimuste tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
3. Klient privaatsustingimuste tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.
4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.
II     Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine
1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel. 
2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsustingimustes määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsustingimuste rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.
III     Klientide isikuandmete töötlemine
1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
1.1. Ees- ja perekonnanimi;
1.2. Sünnikuupäev;
1.3. Telefoninumber;
1.4. E-posti aadress;
1.5. Kohaletoimetamise aadress;
1.6. Arvelduskonto number;
1.7. Maksekaardi detailid.
2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.
4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:
4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – üks kuu 
4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – üks kuu
4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – üks aasta
4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 1 aasta
5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 7 aastat.
IV      Andmesubjekti õigused
1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil www.filmivargamae.ee
6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.
V     Lõppsätted
1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.filmivargamae.ee kaudu.